سيستم دوربين مدار بسته

امروزه در مراكز صنعتي، اداري و آموزشي جهت نظارت بر محيط فيزيكي، كار كاركنان، دانش آموزان و دانشجويان در جهت كنترل و مديريت بهتر و كارآمدتر از سيستم هاي تلويزيوني مدار بسته (CCTV ) استفاده مي شود.
اصول كار اين سيستم ها به اين صورت است كه ابتدا تصاوير توسط دوربين هاي مدار بسته دريافت شده و براي نمايش و پخش به مانيتور يا تلويزيون انتقال داده مي شود؛ همچنين براي ضبط و يا تغيير نحوه نمايش روي مانيتور و پخش همزمان تصاوير دوربينها روي مانيتور و كنترل از راه  دور دوربينها نيز تجهيزات و امكاناتي وجود دارد.