سيستم سانترال تلفن

امروزه بهره گيري از تلفن به عنوان يك ابزار مهم ارتباطي در مراكز اداري و آموزشي غير قابل ترديد مي باشد؛ ارتباط بين بخشهاي مختلف يك سازمان و ارتباط بخشهاي سازمان با مخاطبين آنان انگيزه استفاده از يك سيستم سانترال مركزي مجهز را در مديران بيشتر نموده اشت.
-    سيستم پاسخگوي خودكار
-    سيستم نمايشگر شماره تلفن تماس گيرنده
-    سيستم پشتيبان برق
-    سيستم درب باز كن
-    سيستم پيجينگ