ميني ژنراتور گاز سوز  NG-LPG

-    سهولت استفاده و نگهداري آسان
-    دسترسي آسان به گاز شهري
-    صرفه جويي اقتصادي (بيش از 70 درصد نسبت به نوع بنزيني)
-    ايمني بالا و حذف خطرات نگهداري بنزين
-    25 درصد افزايش دوام و طول عمر دستگاه نسبت به نوع بنزيني
-    پاكي و تميزي (بدون بو، بدون دود، حافظ سلامتي شما و محيط زيست)