فايل و كمد بايگاني

فايل هاي 2  طبقه و 4 طبقه (ساده و قفلي )
كمد بايگاني 2 درب و 4 درب