اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران - 7 تا 10 اردیبهشت 1392