داوطلب گرامی
لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نموده و ارسال فرمایید . چنانچه مشخصات و تواناییهای شما با نیاز  شرکت تطابق داشته باشد با شما جهت مصاحبه تماس گرفته خواهد شد .
                                                                                        با تشکر و سپاس