سيستم شبكه كامپيوتر

امروزه كامپيوتر نقش مهمي را در سيستم دهي برنامه ها و فعاليت هاي مراكز عمومي بر عهده دارد.
استفاده از نرم افزارهايي كه در ارائه خدمات به مشتريان و تسهيل و تسريع در فعاليتها كمك مي نمايد اين ضرورت را ايجاب نموده است كه استفاده از يك نرم افزار در دفاتر مختلف اداري امكانپذير باشد لذا اجراي سيستم شبكه كامپيوتري در تمام مراكز كوچك و بزرگ از مدرسه تا دانشگاه و از يك شركت كوچك تا يك كارخانه، مهم و ضروري به نظر مي رسد.