آبسردکن های استیل نگیر
با موتور چینی و تایلندی
تهیه شده از بهترین نوع استیل